Τεχνολογία 3D εκτύπωσης υλικού βιοαντιδραστήρα

Στόχος του 3D-BIOFILM είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση καινοτόμων φορέων βιοϋμενίου από πάστα ζεόλιθου, φυλλόμορφα αργιλοπυριτικά και άλλα υλικά, σε διατάξεις που μεγιστοποιούν την ειδική επιφάνειά τους και αποκτούν ιδιότητες που βελτιώνουν την απόδοση των βιολογικών διεργασιών.

ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ

Θα εκπονηθεί τεχνοοικονομική αξιολόγηση και ανάλυση του κύκλου ζωής τους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης τους.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΙ

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο

ΠΡΟΟΔΟΣ

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οφέλη για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις

Οφέλη από τη χρήση βιοφορέων

Μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης της αναερόβιας επεξεργασίας λυμάτων, στην αύξηση της παραγωγής μεθανίου και συνεπώς στην αύξηση της παραγόμενης ενέργειας από λύματα.

Μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης της αερόβιας επεξεργασίας των λυμάτων και άρα στη διάθεση υψηλής ποιότητας επεξεργασμένων λυμάτων στους υδάτινους αποδέκτες και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Υπάρχει η πιθανότητα αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης των 3D βιοφορέων ως λιπάσματα, αντί για την απλή διάθεσή τους ως απορρίμματα.

Στάδια υλοποίησης του 3DBiofilm

Αρχικά, θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν οι 3D βιοφορείς με την τεχνολογία της 3D εκτύπωσης. Ακολούθως, θα αξιολογηθεί το πρότυπο ανάπτυξης του βιοϋμενίου στους 3D βιοφορείς και θα ταυτοποιηθούν οι μικροβιακές κοινότητες.

Στη συνέχεια, οι βέλτιστοι βιοφορείς θα αξιοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής μεθανίου στην αναερόβια χώνευση σε αντιδραστήρες σταθερής κλίνης (UASB) και αντιδραστήρες συνεχούς ανάδευσης (CSTR). Παράλληλα, οι βέλτιστοι βιοφορείς θα αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της αερόβιας κατεργασίας λυμάτων σε βιοαντιδραστήρες κινούμενης κλίνης βιοϋμενίου (ΜΒΒR) και σε βιοαντιδραστήρες κινούμενης κλίνης βιοϋμενίου σε συνδυασμό με μεμβράνες διήθησης (ΜΒΒR-MBR).

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση, κατά την οποία θα εκπονηθεί τεχνοοικονομική αξιολόγηση και ανάλυση του κύκλου ζωής τους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης τους.

Biogas

Η διαχείριση και ο συντονισμός του έργου πραγματοποιείται από το εργαστήριο αναλύσεων Qlab.

Μετάβαση στο περιεχόμενο